• Våre tjenester
  • Insights
  • Karriere
  • Media og nyheter
  • Om oss

Due diligence

Due diligence

Våre brann- og bygningsingeniører bidrar til større trygghet ved kjøp og salg av eiendom.

Litt om Due Diligence

Kjøp og salg av eiendom omfatter en rekke elementer som representerer risiko for de involverte parter. For å redusere risikoen er det viktig at man ivaretar de ulike aspektene på en god måte. Det er her gjennomføring av en grundig due diligence prosess kommer inn.

I denne prosessen vil man typisk fokusere på økonomiske, juridiske og fysiske sider ved bygningsmassen. Det dreier seg gjerne om offentlig planverk, godkjente bruksområder, fremtidige vedtatte planer, utleieandel, leiekontrakter og tekniske anlegg.

For det bygningsmessige deler man gjerne en due diligence opp i ulike kategorier. Det er elkraft, rør, ventilasjon, brann og bygningsmessige forhold. Bygningsmassen og alle tekniske anlegg kontrolleres for gjenstående levetid, forventede utbedringer, og reparasjoner samt hvilke oppgraderinger som er nødvendig for å ivareta dagens standard.

For tekniske anlegg gjennomgås det om det finnes dokumentasjon, hvilke arbeider som er utført, at arbeid er utført av kvalifisert personell og at vedlikehold er gjort regelmessig. Anlegg vurderes også opp mot dagens krav med hensyn på kapasitet og dimensjonering.

Utenomhus kontrolleres også.

Hva kan vi levere?

Med vår tverrfaglige kompetanse innen bygg og brann er vi godt pososjonert for å bistå ved due diligence prosesser. Ved å gjennomføre befaringer vil våre bygnings- og branningeniører avdekke de brann- og bygningsmessige aspektene ved bygningsmassen som er viktige før en eiendom skifter eier.

Vi vurderer hvilke tiltak som evt. må treffes og kostnadene ved disse. Innen brann er det spesielt fokus på godkjente brukstillatelser opp mot brannseksjonering, brannceller og rømningsveier.

Bygningsingeniørene vil være spesielt på vakt mot større skader og svakheter i konstruksjonen som kan medføre store og kostbare reparasjoner. De ser også på oppussing- og oppgraderingsbehov for å beholde nåværende standard eller for å få inn nye leietakere.

Når alle befaringer er utført og dokumentert gjennom bilder og notater utarbeides det en red-flag eller en full DD-rapport tilpasset bestillers ønsker og system.

Vil du vite mer?

Fyll ut kontaktinformasjonen din, så tar vi kontakt med deg.