• Våre tjenester
  • Insights
  • Karriere
  • Media og nyheter
  • Om oss

Kjøpsbetingelser

Kjøpsbetingelser for Newsec Property Asset Management AS

Sist revidert 30.8.2023

1. GENERELT

Kunden er Newsec Property Asset Management AS (Newsec), Newsecs datterselskaper eller de selskap som Newsec forvalter.

Leverandør er den person eller firma som er ansvarlig for Leveransen i henhold til avtalen.

Leveransen er den varen eller tjenesten som skal leveres i henhold til avtalen.

Partene er Kunden og Leverandør sammen.

Avtalen består av følgende avtaledokumenter, som gjelder i den rekkefølge de er angitt:

  • Bestillingen m/evt vedlegg;
  • Bedriftens samfunnsansvar: krav til våre leverandører;
  • Kundens generelle kjøpsbetingelser; og
  • Ordrebekreftelse fra Leverandøren.

Leverandør har ved inngåelsen av Avtalen godtatt at de Generelle kjøpsbetingelser gjelder. Eventuelle avvikende betingelser er uten virkning for Partene med mindre Kunden skriftlig har godtatt disse, inkludert eventuelle særskilte salgsbetingelser fra Leverandør.

Meldinger, varsler og krav som Avtalen krever avgitt skriftlig, skal avgis ved brev eller e-post til den andre Parts kontaktperson etter Avtalen.

2. LEVERANDØRS GENERELLE PLIKTER

Leverandøren skal opptre i henhold til Newsec betingelser i «Bedriftens samfunnsansvar: krav til vår leverandører». I tillegg gjelder følgende generelle plikter for leverandøren:

Leveransen skal være fagmessig utført i henhold til bestilling, og skal være dokumentert og/eller kontrollert av kvalifisert og autorisert personell der dette kreves.

Leverandør skal ved produksjon av varene, evt. leveranse av tjenester, overholde alle lover, forskrifter og annen lovgivning som gjelder for forholdet. Leverandør plikter å ha et tilfredsstillende kvalitetssikringssystem som er tilpasset Leveransens art. På forespørsel skal Leverandør dokumentere systemet for Kunden.

Leverandør skal arbeide målrettet og langsiktig med bærekraftig utvikling herunder å gi råd om løsninger som gir minst mulig påvirkning på det ytre miljø. Leverandør skal i alle henseender ha fokus på ytre miljø, herunder gjenbruk, resirkulering, minimalisere klimagassutslipp og energiforbruk og fremme miljøvennlige alternativ til konvensjonelle varer og tjenester.

Leverandør skal overholde bestemmelsene i lov om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering mv (hvitvaskingsloven) av 15. mars 2018 nr. 23 eller senere lov som måtte erstatte denne

Leverandøren skal ikke overlate vesentlige deler av Leveransen til tredjepart uten Kundens skriftlige godkjennelse.

Dersom Avtalen utpeker nøkkelpersonell hos Leverandøren ved levering av tjenester, skal utskifting av slikt personell godkjennes av Kunden. Godkjennelse kan ikke nektes uten saklig grunn. Opplæring av nytt personell skal bekostes av Leverandøren.

3. PRIS

Alle priser er angitt ekskl. mva. og skal inkludere samtlige kostnader forbundet med Leveransen, slik som emballasje, administrasjons- og faktureringskostnader, transport til leveringssted, toll, skatter og andre avgifter mv.

Ved levering av tjenester skal oppdraget gjennomføres innenfor en økonomisk ramme spesifisert i bestillingen. Alt er inkludert i timesatsen / enhetsprisene.

Priser i Avtalen er faste i oppdragsperioden, dersom ikke annet er avtalt. Utgifter i forbindelse med reiser pålagt eller godkjent av Kunden i forbindelse med leveransen, dekkes etter statens satser.

4. ENDRINGER

Kunden kan kreve endringer i Leveransen Innenfor det Partene med rimelighet kunne forvente da Avtalen ble inngått, samt kreve endringer i fremdriftsplanen. Ved mottagelsen av en endringsordre skal Leverandøren uten ugrunnet opphold iverksette denne, selv om endringsordrens innvirkning på pris, fremdriftsplan og andre betingelser i Avtalen ennå ikke er fastsatt.

Oppdager Leverandøren behov for endringer, skal Kunden snarest varsles skriftlig om dette. Endringer fra Leverandøren skal være godkjent av Kunden ved skriftlig endringsordre før de iverksettes.

Vederlag for endringer skal være i samsvar med Avtalens opprinnelige enhetspriser og prisnivå. Dersom endringer medfører kostnadsøkning eller besparelser skal Partene forhandle særskilt om dette, men enhetsprisene skal legges til grunn.

5. BETALING OG FAKTURERING

Betaling skal skje innen 30 dager etter at leveransen er mottatt og akseptert og korrekt faktura er mottatt av Kunden. Rekvisisjon eller skriftlig bestilling skal medfølge faktura. Faktura skal påføres avtalte referanser og skal klart angi hva beløpet gjelder.

Leverandør skal sende faktura elektronisk. Elektronisk faktura skal være av formatet Elektronisk handelsformat (EHF). EHF formatet er et offentlig standardformat (XML) som dekker regnskapslovens krav.

Ved levering av tjenester skal faktura normalt sendes månedlig på etterskudd. Med hver faktura skal det vedlegges en spesifikasjon av arbeidet hvor det fremgår hvilket arbeid som er utført i perioden og hvilke personer som har utført dette.

Ved feil på faktura, mangelfull merking eller dokumentasjon blir faktura ikke godkjent og deretter returnert til Leverandøren. Feil på faktura gir Kunden rett til å utøve tilbakeholdsrett til feilen er rettet. Likeså gjelder for krav som er omtvistet.

Fakturagebyr og andre former for gebyr skal ikke forekomme.

Ved forsinket betaling skal Kunden svare forsinkelsesrente i henhold til lov om renter ved forsinket betaling m.m. av 17. desember 1976 nr. 100.

6. LEVERINGSBETINGELSER

Leveranse av varer skal være forsvarlig pakket i henhold til bestilling, merket og fritt levert på avtalt leveringssted. Kunden har rett til å returnere standard lagervarer/materiell hvor originalemballasjen er ubrutt.

7. AVBESTILLING

Frem til faktisk levering har funnet sted kan Kunden med skriftlig varsel til Leverandøren avbestille Leveransen helt eller delvis.

Ved avbestilling av Leveranse som er tilvirket særskilt for Kunden, og Leverandør ikke kan selge produktet videre uten tap, skal Kunden dekke Leverandørs dokumenterte tap oppad begrenset til avtalt pris for nevnte Leveranse.

8. DOKUMENTASJON OG TEGNINGSUNDERLAG

All nødvendig dokumentasjon for bruk av avtalegjenstanden i gjenstandens levetid utgjør en integrert del av Leveransen. Mangelfull eller manglende dokumentasjon utløser mangelansvar for Leverandør.

Kunden beholder eksklusive rettigheter til egne underlag. Kunden skal ha innsyn i og bruksrett til de underlag Leverandør bruker i tilknytning til Leveransen, hva enten disse er leverandørs eller tredjemanns eiendom.

Leverandøren skal holde kunden skadesløs dersom Leveransen innebærer inngrep i tredjemanns patentrettigheter eller andre immaterielle rettigheter.

9. FORSINKELSE

Forsinkelse foreligger dersom Leverandør ikke leverer til avtalt tid eller på avtalt sted, med mindre forsinkelsen skyldes forhold hos Kunden.

Kunden kan heve Avtalen dersom forsinkelsen medfører vesentlig kontraktsbrudd.

Dersom ikke annet er avtalt, påløper i tilfellet forsinkelse dagbot med 0,3 % av det totale vederlag som skal betales til Kunden i henhold til Avtalen for hver kalenderdag Leveransen er forsinket. Samlet sum skal ikke overstige 10 % av det totale vederlag som skal betales i henhold til Avtalen.

Ved forsinkelse foreligger vesentlig mislighold når levering ikke er skjedd når maksimal dagbot er nådd, eller etter utløpet av en tilleggsfrist hvis den utløper senere.

10. MANGLER

Leverandør er ansvarlig for enhver mangel ved Leveransen og gjennomføringen av denne. Mangel foreligger dersom Leveransen ikke er i samsvar med Avtalen.

Kunden skal reklamere skriftlig innen rimelig tid etter at mangel er oppdaget, og ikke senere enn 24 måneder etter at Kunden har mottatt leveransen. Dette gjelder ikke hvis det foreligger en garanti med lengre frist. For utbedringsarbeider løper en tilsvarende reklamasjonsfrist fra det tidspunkt utbedringsarbeidet ble fullført.

Dersom det foreligger mangel ved Leveransen kan Kunden holde kjøpesummen tilbake, kreve retting, omlevering, prisavslag og/eller erstatning. Kunden kan motsette seg utbedring dersom utbedring vil innebære en uforholdsmessig ulempe for ham. Utbedring skal gjennomføres uten kostnader for Kunde.

Oppfyller ikke Leverandør innen rimelig tid sin plikt til å rette eller omlevere, kan Kunden få mangelen rettet for Leverandørs regning og risiko.

Kunden kan kreve erstattet det tap han lider som følge av mangelen. Slik erstatning er begrenset til direkte tap, med mindre Leverandør eller noen han svarer for har opptrådt grovt uaktsomt eller forsettlig.

Kundens rett til erstatning er uavhengig av øvrige krav Kunden måtte gjøre gjeldene som følge av avtalebruddet, eller om slike krav kan gjøres gjeldende.

Kunden kan heve Avtalen dersom mangelen medfører vesentlig kontraktsbrudd. Ved vesentlig kontraktsbrudd kan Kunden motsette seg Leverandørs tilbud om utbedring.

11. FORCE MAJEURE

Partene skal ikke holdes ansvarlig for forsinkelser eller mangler dersom det godtgjøres at disse skyldes en hindring utenfor Partenes kontroll, og som de ikke med rimelighet kunne ventes å ha tatt i betraktning på avtaletiden eller unngått eller overvunnet følgene av.

12. OPPHAVSRETT VED KJØP AV TJENESTER

Kunden har full opphavs- og eiendomsrett til alt grunnmaterialet og ethvert resultat av arbeid utført i henhold til Avtalen. Leverandøren kan ikke uten skriftlig samtykke fra Kunden påta seg nye oppdrag for annen virksomhet dersom de nye oppgavene direkte bygger på denne Avtalens resultater.

13. KONFIDENSIALITET/BEHANDLING AV INFORMASJON

Leverandør og Leverandørs personell er forpliktet til å behandle alle opplysninger om Kunden og Leveransen som konfidensielle, også etter at avtaleforholdet opphører.

Leverandør skal ikke offentliggjøre inngåelse av denne Avtalen, eller benytte Kunden som referanse, uten Kundens skriftlige samtykke. Brudd på denne bestemmelsen ansees som vesentlig kontraktsbrudd.

Leverandøren plikter å behandle personopplysninger som han får tilgang til under oppdraget, herunder også særlige kategorier personopplysninger, i samsvar med personopplysningsloven og annet relevant regelverk.

14. FORSIKRING

Leverandør plikter å tegne og opprettholde forsikringer for de skade- og ansvarstilfeller som kan oppstå under avtaleforholdet.

15. OVERDRAGELSE AV AVTALEN

Partene kan ikke overdra rettigheter og plikter etter avtalen uten den andre partens samtykke. Slikt samtykke skal ikke nektes uten saklig grunn.

16. VARIGHET OG OPPSIGELSE

Avtalen varer til leveransen er fullført. Kunden kan skriftlig si opp Avtalen med 30 dagers varsel.

17. LOVVALG OG VERNETING

Denne avtalen skal i alle henseender reguleres av norsk lovgivning, og rettstvister vedrørende avtalen skal løses etter norske rettergangsregler. Rett verneting er Kundens hjemting.