• Våre tjenester
  • Insights
  • Karriere
  • Media og nyheter
  • Om oss

Klimarisiko i eiendomsbransjen

Ekstremvær kan medføre skader på bygninger og økte kostnader for eiendomsbesittere, og både myndigheter og leietakere vil sette større krav til bransjens håndtering av klimarisiko.

01. SEPTEMBER 2020

 ▪ 5 Min lesetid

Del

Klimarisiko omhandler et sett scenarier der vår hverdag vil påvirkes av endringer i temperatur og klima. Om klimaendringene er menneskeskapt eller ikke er ikke lenger en interessant problemstilling, fordi vi vet at de er her og vi ser klare konsekvenser også i Norge.

Green Deal

I desember 2019 kom klimainitiativet «Green Deal» som er EUs plan for å gjøre Europa klimanøytralt innen 2050. Før vi går i gang med tiltak for å håndtere klimarisiko, er det imidlertid viktig å etablere en oversikt over risikoen, ettersom det vil være kritisk å gjøre de riktige tingene riktig. Dersom vi går for feil tiltak, risikerer vi å ha brukt penger på tiltak som i verste fall har forverret klimabelastningen vår.

Fysisk klimarisiko

Fysisk klimarisiko dreier seg om vann på avveie, flom, ras, råte, tørke og bortfall av permafrost, for å nevne noe. Dette er de mest åpenbare og synlige effektene av endringer i klimaet, og fører ofte til betydelig skade på eiendommer. I noen tilfeller vil konsekvensene også gå ut over mennesker og dyrs liv og helse. I sin ytterste konsekvens kan håndtering av fysisk risiko innebære at man flytter eller river bygg, eller at man må velge nye tekniske løsninger i tiden fremover.

Som et eksempel for eiendomsbransjen kan man videre se for seg at en risikovurdering resulterer i tiltak for å sikre fordrøyning, eksempelvis ved å lage blågrønne tak og uteområder. Slike tiltak absorberer regnvann og sikrer at ikke all nedbør skal finne veien ned taknedløp og kulverter samtidig — med påfølgende problem med vann på avveie. Andre tiltak kan være å prosjektere gode fordrøyningsanlegg på bakkeplan, etablere oversikt over knutepunkt for oppsamling av vann og gjøre en tiltaksvurdering for håndtering av store vannmengder.

Finansiell risiko

Finansiell risiko er også kalt overgangsrisiko. Denne risikoen omhandler kundenes fremtidige behov og nye lovkrav – og vår evne til å tilpasse oss. Kundene kan i denne sammenheng være en eier, en leietaker, men også en sluttkunde i en butikk eller et kjøpesenter. Banker kan også ønske å bidra til klimatilpasning via sine lånebetingelser, eksempelvis grønne lån med egne betingelser. Kommuner og byggherrer kan stille krav til fossilfrie byggeplasser, og entreprenøren som skal gjøre jobben må svare ut disse kravene for å få oppdrag. Vi vet at endringene allerede er i gang, og EU`s Green Deal-forpliktelse viser at lovkravene også vil komme. Lovkravene vil ha stor betydning også for vår bransje.

Ansvarsrisiko

Det viktigste elementet i ansvarsrisiko omhandler at det ikke lenger vil være akseptabelt å mangle kunnskap. Dersom et bygg utsettes for skade, kan eier bli stilt ansvarlig for skaden dersom man ikke har gjort sin del i å forberede bygget i tilstrekkelig grad.

Bærekraft

Bærekraft kan ha mange ulike former, og er utdypet i FNs 17 bærekraftsmål. Essensen i begrepet er at man må gjøre gode valg og tiltak basert på en overordnet forståelse omkring risikoen. Bærekraft må også sees i sammenheng med levetidsbetraktinger og muligheter og forventninger knyttet til økt sirkulærøkonomi. Vi må altså bruke det samme produktet lengst mulig og når det har nådd endt levetid må vi ikke bare tygge opp bygningene og grave dem ned, men bruke mest mulig av dem enten direkte, fordele videre til andre (gjenbruk) eller resirkulere som en råvare.

Bærekraft og klimarisiko

De fremtidige vinnerne i eiendomsbransjen vil være de virksomhetene som evner å finne mulighetene innenfor klimatilpasset drift. Videre vil det sannsynligvis være best å belage seg på et føre var-prinsipp der verst tenkelige utfall vil inntreffe.

Så langt har det vært mye fokus på bærekraft i form av energieffektivisering, reduserte avfallsmengder og kildesortering av avfall. Newsec har tatt i bruk verktøy for avfall og energirapportering via Entro Optima, og alle våre kunder har tilgang på sine tallverdier som et utgangspunkt for å identifsere sine egne forbedringsmuligheter. De allerede iverksatte tiltakene har så langt vist seg å ha positiv betydning for økonomien i driftsfasen for byggene, da resultatet viser seg både som spart energi og sparte avfallskostnader. Det blir spennende å se hvordan vi som bransje skal møte ytterligere klimarisiko, og hvordan vi skal evne å finne mulighetene for besparelser innenfor andre tiltak enn avfall og strømforbruk.

Slike tiltak kan omhandle økt fokus på takflater og utearealer, eller økt fokus på ombruk og gjenbruk i renovasjon og kundetilpasning av lokaler. Det som er sikkert, er at bransjen er en viktig aktør for å identifisere tiltakene og å få overført ideer til handling.

Siste artikler

Få den nyeste innsikten rett i innboksen din

Registrer deg for å få oppdateringer og relevant innsikt fra Newsec. Vi tar ikke kontakt oftere enn nødvendig.