• Våre tjenester
 • Insights
 • Karriere
 • Media og nyheter
 • Om oss

Brannvern - slik er kravene?

Både byggeiere og leietakere må ha gode rutiner for å lykkes med brannvernarbeid, men hvem har ansvar for hva?

10. APRIL 2022

 ▪ 11 Min lesetid

Del

Det overordnede ansvaret for brannvern i Norge er det Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) som har. Deretter har kommunene et ansvar for beredskap for brann og forebyggende aktiviteter rettet mot eiere og brukere av brannobjekter. Det daglige ansvaret for brannvern er delt mellom eiere og brukere av bygg.

Det foreligger en rekke krav og ansvarsforhold når det gjelder brannvern. Forskrift om brannforebygging skal bidra til å redusere sannsynligheten for brann, og begrense konsekvensene brann kan få for liv, helse, miljø og materielle verdier. Identifisering av mulige brannkilder står sentralt i arbeidet med brannvern, men risikoen for brann kan aldri reduseres helt. Derfor er det nødvendig å ha fokus på å begrense skadene dersom en brann likevel skulle bryte ut. Dette krever en kontinuerlig innsats.

Gjelder krav om brannvern for min virksomhet?

Internkontrollforskriften inneholder krav om systematisk gjennomføring av tiltak som skal fremme et forbedringsarbeid i virksomheten innen blant annet arbeidsmiljø, sikkerhet, forebygging av helseskader og vern av ytre miljø. Flere av disse punktene er svært relevante innen brannvernarbeid.

Denne forskriften gjelder alle virksomheter som omfattes av blant annet arbeidsmiljøloven, brann og eksplosjonsvernloven og lov om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr.

Byggeiers ansvar for brannvern

Forskrift om brannforebygging lister opp en rekke krav. Blant annet skal eieren av et byggverk:

 • Kjenne til kravene til brannsikkerhet som gjelder for byggverket.
 • Ha kunnskap om bygningsdeler, installasjoner og utstyr i byggverket som skal oppdage brann eller begrense konsekvensene av brann.
 • Sørge for at bygningsdeler, installasjoner og utstyr i byggverket som skal oppdage brann eller begrense konsekvensene av brann, blir kontrollert og vedlikeholdt slik at de fungerer som forutsatt. Kontrollens omfang og hyppighet skal være tilpasset sikkerhetsinnretningene og byggverkets størrelse, kompleksitet, bruk og risiko.
 • Fastsette mål og iverksette planer og tiltak for å sikre byggverket mot brann.
 • Sørge for at brukere av bygg er kjent med kravene som gjelder for bruken av bygget. Dersom det er mange brukere skal eieren sikre samordning på en måte som forebygger brann.
 • Dokumentere at virksomheten har oppfylt sine plikter innen brannvern.

For eiere er det også viktig å være klar over at man ikke kan avtale seg bort fra ansvaret. En eier kan ha en representant som ivaretar brannvernarbeidet i det daglige, men det er fortsatt eier som er ansvarlig.

Brannvern for leietakere

Virksomhet som bruker byggverket er ansvarlig for at det blir gjennomført systematisk sikkerhetsarbeid som sikrer at byggverket blir brukt på en brannsikker måte.

En bruker av et bygg skal blant annet:

 • Sørge for at byggverket brukes i samsvar med de kravene til brannsikkerhet som gjelder for byggverket.
 • Unngå unødig risiko for brann, sørge for at rømningsveiene opprettholder sin funksjon og at fremkommeligheten ikke reduseres.
 • Melde fra til eier ved endringer, forfall og skader som kan påvirke brannsikkerheten.
 • Gjennomføre ekstraordinære tiltak dersom det er forhold som vesentlig reduserer brannsikkerheten.
 • Fastsette mål og iverksette planer for å redusere risikoen for brann. Dette omfatter blant annet rutiner for evakuering, samt rutiner for å avdekke og utbedre mangler. I tillegg kommer rutiner som sikrer at alle som oppholder seg i bygget vet hvordan de skal unngå brann og hvordan de skal forholde seg ved brann.
 • Gjennomføre brannøvelser og opplæring av alle ansatte.Omfang, innhold og antall brannøvelser vil variere og må tilpasses kompleksitet og oversiktlighet.
 • Dokumentere at pliktene er oppfylt.

Brannvernopplæring

Mange gårdeiere og ledere av virksomheter setter bort det daglige brannvernarbeidet. For eiere sier vi gjerne at arbeidet er delegert til eiers representant.

Her er det viktig for gårdeiere og virksomhetsledere at de tilrettelegger slik at den eller de personene som skal ivareta brannvernarbeidet i det daglige har riktige forutsetninger. Ansvaret for dette vil falle på eier og leder av virksomheten. Det er som tidligere nevnt ikke mulig å avtale seg bort fra dette ansvaret.

Det er et krav at de som skal følge opp brannvernet i det daglige har nødvendig kjennskap til bygget og hva som gjelder innen brannvern for bygget/leiearealet. De skal også kjenne til de installasjoner og det utstyret som skal varsle og eventuelt slokke brann.

Branntilsyn og særskilte brannobjekt

Brannvesenet gjennomfører risikobaserte tilsyn som et ledd i kommunens forebyggende plikter. Et branntilsyn vil se om kontrollrutiner er på plass, hvordan det står til med organiseringen av brannvernet og avvikshåndtering, om utstyr fungerer som det skal og om byggets bruk og tilstand samsvarer med dokumentasjonen.

Kjøpesenter, hoteller, skoler, barnehager, sykehus og andre helseinstitusjoner er bygg som ofte innebærer høy risiko, og som dermed må påregne tilsyn fra brannvesen. De er pålagt et særskilt ansvar, og arbeidet med brannvern og brannsikkerhet må være en sentral del av den løpende internkontrollen.

Forskriftskravene til brannsikkerhetsarbeid er likevel lik for alle bygg i drift, og alt som utføres av egenkontroller, avvik som registreres, årskontroller av utstyr og endringer som påvirker bygg og brannsikkerhet skal dokumenteres. Branndokumentasjonen må selvfølgelig oppdateres fortløpende etter hvert som et bygg endrer seg.

Det er viktig med klare instrukser for hva som gjelder ved brann-alarm og at alle er kjent med sitt ansvarsområde. Dette må det selvfølgelig øves på i regelmessige brannøvelser. Her kan man gjerne innhente ekstern hjelp for gjennomføring av brannøvelser.

Selv om eier har det overordnede ansvaret over et kjøpesenter, kan ikke butikker og andre leietakere på kjøpesenteret fraskrive seg ansvaret. De er fortsatt ansvarlig for å følge opp branninstruksene på senteret og sørge for at egne lokaler er i tråd med gjeldende lover og regler. Dersom eier har tilrettelagt slik at brannvernarbeidet kan håndteres på en god måte, vil en leietaker kunne bli holdt ansvarlig dersom de ikke følger opp kravene innen brannvern.

1890-gårder

Utfordringen med såkalte 1890-gårder er først og fremst aktuell i byer som Oslo, Bergen og Trondheim. Bygårdene ble bygget i perioden 1860-1914 på grunn av sterk befolkningsøkning fra midten av 1800-tallet, og kjennetegnes ved at det er murgårder med etasjeskiller i tre.

Etter en rekke branner i Oslo tidlig på 2000-tallet ble det rettet et spesielt fokus på brannsikkerheten i disse bygårdene. 1890-bygårder har en rekke kjente byggetekniske svakheter. De har ofte fasader i mur, mens etasjeskillere er i tre. Det er kun tilrettelagt med ett trapperom — dermed bare én rømningsvei.

Opp mot 70 % av slike bygårder har også manglende felles varsling for brann. Andre svakheter er manglende eller utilstrekkelig branntetting av gjennomføringer i branncellebegrensende konstruksjoner og dører som ikke har tilfredsstillende brannmotstand.

Til tross for innsats over mange år gjenstår det fortsatt mye arbeid før alle disse bygårdene er løftet til et bedre nivå når det gjelder brannvern og brannsikkerhet.

Mangelfull dokumentasjon

Et bygg har gjerne skiftet eiere mange ganger, og hver eier har utført små og store endringer i bygget. Her er det svært viktig med en oppdatert branndokumentasjon. Dessverre ser vi at dokumentasjonen alt for ofte ikke stemmer med virkeligheten. Den har kanskje vært korrekt på et eller annet tidspunkt, men et bygg forandrer seg over tid. Da må branndokumentasjonen og de tilhørende branntekniske tegningene oppdateres.

For å få riktig utgangspunkt og status for branndokumentasjon og byggets tilstand er det ofte nødvendig med en brannteknisk tilstandsvurdering. Den vil avdekke eventuelle mangler og leveres normalt med en oversikt over prioriterte tiltak.

Som en del av dette arbeidet kan man få gjennomført en risikovurdering. Her må man tenke gjennom sannsynligheten for at noe kan gå galt og konsekvensene dersom det skulle skje. Deretter vurderes tiltak for å redusere sannsynligheten og begrense konsekvensene dersom uhellet først skulle være ute.

Når det gjelder nye bygg er det noe enklere for eiere å gjøre seg kjent med forutsetningene og begrensningene som gjelder for bygget. Eier skal senest ved søknad om ferdigattest ha fått overlevert dokumentasjon for hvordan igangsetting, forvaltning, drift og vedlikehold av byggverk, tekniske installasjoner og anlegg skal utføres. Dokumentasjonen som det her pekes på inngår gjerne i FDV-dokumentasjon. For nye bygg er det viktig at eier er kjent med denne dokumentasjonen.

Har du en oppdatert branndokumentasjon, oversikt over risiko-bildet, en prioritert plan for eventuelle tiltak samt kjennskap til relevant utstyr og brannvernorganisering, har du et godt utgangspunkt for det videre brannvernarbeidet.

Kontinuerlig brannvernarbeid

Arbeid med brannvern og brannsikkerhet er et løpende arbeid som aldri avsluttes. Dersom du har en god og oppdatert branndokumentasjon vil det fremkomme hvilke løpende oppgaver som skal gjøres og hvor ofte de skal utføres. Her er ansvarsforhold avklart og organiseringen av brannvernet tegnet opp.

Gode rutiner for registrering og oppfølging av avvik er også helt sentralt for å lykkes med brannvernarbeid. Gjennomføring av egenkontroller og avvik dokumenteres ved hjelp av sjekklister som fylles ut på daglige, ukentlige eller månedlige brannrunder.

I dag blir det stadig vanligere å benytte nettbaserte styrings-systemer til å følge opp både det løpende brannvernarbeidet, holde orden i branndokumentasjonen og dokumentere den øvrige internkontrollen.

Newsec tilbyr en rekke brannrådgivningstjenester som etablering
eller revidering av branndokumentasjon, gjennomføring av risikovurdering og brannteknisk tilstandsvurdering, brannprosjektering av både nybygg og rehabilitering av eksisterende bygg og brannvernledertjenester.

Siste artikler

Få den nyeste innsikten rett i innboksen din

Registrer deg for å få oppdateringer og relevant innsikt fra Newsec. Vi tar ikke kontakt oftere enn nødvendig.