Policy for kvalitet, miljø og bærekraft

i Newsec Property Asset Management in Norway

Hensikt

Vår policy er utarbeidet for å sikre at Newsec Property Asset Management in Norway med datterselskaper (heretter kalt Newsec) skal ha optimale tiltak, god sporbarhet og høy grad av bevissthet omkring temaene kvalitet, miljø og bærekraft.

Omfang

Vår policy for kvalitet, miljø og bærekraft er laget for å støtte opp de overordnede verdier, forretningside og styringsdokumenter i Stronghold Invest AB samt strategiske føringer fra vårt morselskap Newsec AB på nordisk nivå.

Beskrivelse

Newsecs forvaltnings- og rådgivningstjenester skal være blant de ledende i markedet hva gjelder kvalitet, miljø og bærekraft.

Det krever

  • høy faglig kompetanse og integritet
  • systematikk og sporbarhet i leveransene som inngår i verdikjeden
  • godt teamarbeid med stor grad av lojalitet
  • engasjerte medarbeidere
  • god ledelse

Vi vektlegger et gjensidig samarbeid med våre kunder, og vi vil opptre på en slik måte at kunden opplever merverdi i å ha Newsec som samarbeidspartner.

Ivaretakelse av kvalitet, miljø og bærekraft er en naturlig og integrert del av forvaltningsleveransene og rådgivningstjenester vi leverer. Newsec er en pådriver for å forbedre vår egen og også kundenes prestasjoner. Detaljerte mål og tiltak nedfelles i årlige handlingsplaner.

Redusere klimafotavtrykk

Newsec jobber kontinuerlig for å redusere bransjens klimafotavtrykk gjennom eksempelvis redusert bil-, energi-, vann- og papirforbruk, optimalisering av avfallshåndtering, og miljøbevisst reisevirksomhet. Ved å bygge de ansattes holdninger internt, ønsker vi å påvirke holdninger og målsettinger hos våre kunder og forretningsforbindelser.

Krav til leverandører

Vi setter tilsvarende kvalitets-, miljø- og bærekraftskrav til våre leverandører og samarbeidspartnere som de vi stiller til oss selv. Slik skal våre kunder være trygg på at kvalitet, miljø og bærekraft er ivaretatt i hele verdikjeden.

Rutiner

Newsec har etablert rutiner for kompetanseutvikling, HMS, miljøanalyse, avviksbehandling, korrigerende og forebyggende tiltak, systemrevisjoner og faste gjennomganger i ledelsen for å verifisere mål og aktiviteter. Våre interne mål innebærer konkrete forbedringer som samlet forbedrer vår prestasjon. Våre systemer er sertifisert innen ISO14001:2015 og ISO9001:2015.

Eiendomssektorens veikart mot 2050

Newsec har sluttet seg til Grønn Byggallianses 10 strakstiltak i eiendomssektorens veikart mot 2050. Det innebærer også at vi promoterer produkter innen miljøsegmentet på en aktiv måte. Vi deltar aktivt i relevante fora i Grønn Byggallianse, vi er godkjent lærebedrift og vi bidrar på forespørsel i utprøving av ny teknologi og ved å veilede studenter.

Etiske retningslinjer

Vi har etablerte etiske retningslinjer og innkjøpsrutiner som sikrer at både våre egne ansatte og våre underleverandører arbeider på en etisk forsvarlig måte, knyttet spesifikt til kvalitet, miljø og bærekraft.

Rapporter

Våre prestasjoner oppsummeres årlig i selskapets klimaregnskap og bærekraftsrapport.