Kvalitet, miljø og bærekraft

Kvalitet, miljø og bærekraft

Newsec er en stor organisasjon, og i Norge er vi i hovedsak delt inn i to enkeltstående selskaper, Advisory med sine rådgivningstjenester og kontorer i Oslo og Bergen samt Property Asset Management med komplett tjenestespekter innen eiendomsforvaltning med kontorer over hele Norge og hovedkontor i Trondheim.

                               

Newsec Advisory i Norge (Newsec AS) er en miljøfyrtårnsertifisert virksomhet. Dette innebærer at virksomheten oppfyller Stiftelsen Miljøfyrtårn sine generelle krav og krav til kontorvirksomhet, og gjennomfører tiltak for en mer miljøvennlig drift og et godt arbeidsmiljø innenfor områdene:

  • Helse, miljø og sikkerhet
  • Innkjøp og materialbruk
  • Transport
  • Avfallshåndtering
  • Energi

Du kan lese mer om miljøsertifisering på www.miljofyrtarn.no

Newsec Property Asset Management i Norge (Newsec Basale AS) er sertifisert i henhold til ISO 9001: 2015 , ISO 14001: 2015 og Achilles. Vi har egne styringssystemer som underbygger vårt kontinuerlige forbedringsarbeid med høyt fokus på kvalitet, miljø og bærekraft. Arbeidet med disse systemene og utviklingen av mange av våre tilleggstjenester har bidratt til en omfattende satsning på kvalitet, miljø og bærekraft i flere dimensjoner.

Selv om du kan lese en del på denne siden har vi rett og slett ikke plass til all informasjonen om vårt arbeid og resultatene vi har oppnådd til nå. Vi jobber nå med å få samlet dette i en egen rapport, og håper denne vil kunne være til inspirasjon for både profesjonelle aktører og privatpersoner. Vi vil gjerne vise at målrettet arbeid faktisk fører til positive resultater, ikke bare for miljøet, men også sosialt, kvalitetsmessig og økonomisk.

Hva mener vi når vi snakker om kvalitet, miljø og bærekraft?

Når vi sier kvalitet mener vi både den faktiske kvaliteten på leveransen vi utfører for våre kunder og de systemene som vi har bygget opp for å oppnå ønsket kvalitet på våre tjenester. Hensikten er å sikre at vi har nødvendig styring og kontroll på det som gjøres, og dermed det som faktisk leveres.

Vi arbeider ikke isolert kun mot våre kunder, Vi tar etsamfunnsansvar da vår bransje har en uunngåelig påvirkning på samfunnet rundt oss hva gjelder for eksempel infrastruktur, samferdsel, samfunnssosiale effekter, energibruk, materialbruk, avfallshåndtering, transport og forurensing.  Vi har derfor også et stort fokus på hvordan vi arbeider på flere plan enn bare mot opplevd kvalitet hos vår kunder.

Bygninger står for en tredel av alle klimagassutslipp og 40 prosent av verdens energibruk (ref. UiO).  Derfor tar vi et ansvar for å møte klimautfordringene gjennom å bygge "grønn" kompetanse og etablere systemer som økonomisk forsvarlig fremmer klima og miljø. Arbeidet må være realistisk og våre mål må være realiserbare både for oss og våre kunder, samtidig som vi aktivt må benytte ny forskning og teknologi for å komme lengre.

Newsec Property Asset Management i Norge arbeider etter et overordnet styringssystem som beskriver våre arbeidsprosesser og skal danne grunnlaget for systematisk ledelse på alle nivåer i organisasjonen.  

Newsec Basale AS er sertifisert i henhold til ISO 9001: 2015 , ISO 14001: 2015 og Achilles.

ISO 9001: 2015 (Kvalitetsstyringssystem)Verdens mest anerkjente standard for kvalitetsledelse. Standarden beskriver krav som stilles til organisasjoner som ønsker å dokumentere sin evne til å levere produkter iht . bestemte krav som stilles av kunder, lovgiver ol., samt prosesser for kontinuerlig forbedring i virksomheten.

ISO 14001: 2015 (Miljøstyringssystem) - fastsetter kriteriene for ledelse og ansatte samt eksterne interessenter om at miljøpåvirkning måles og forbedres.

Achilles (kvalifiseringssystem)- Achilles identifiserer, kvalifiserer, evaluerer og overvåker leverandører og underleverandører verden over. Achilles validerer leverandørdata og reduserer risikoer globalt, dette bygger leverandørkjeder som er mer sikre, bærekraftige og som presterer bedre.