Kvalitet, miljø og bærekraft

Kvalitet, miljø og bærekraft

I Newsec jobber vi systematisk med kvalitet og miljø. Vi ønsker å møte klimautfordringene ved å bygge grønn kompetanse og sikre en bærekraftig forvaltning av byggene i vår portefølje.

Les mer om hva vi gjør i vår Bærekraftsrapport.

Newsec Property Asset Management

Newsec Property Asset Management AS er sertifisert i henhold til ISO 9001: 2015 , ISO 14001: 2015 og Achilles. Vi har egne styringssystemer som underbygger vårt kontinuerlige forbedringsarbeid med høyt fokus på kvalitet, miljø og bærekraft. Arbeidet med disse systemene og utviklingen av mange av våre tilleggstjenester har bidratt til en omfattende satsning på kvalitet, miljø og bærekraft i flere dimensjoner.

Newsec Advisory

Newsec Advisory i Norge (Newsec AS) er en miljøfyrtårnsertifisert virksomhet. Dette innebærer at virksomheten oppfyller Stiftelsen Miljøfyrtårn sine generelle krav og krav til kontorvirksomhet, og gjennomfører tiltak for en mer miljøvennlig drift og et godt arbeidsmiljø innenfor områdene:

  • Helse, miljø og sikkerhet
  • Innkjøp og materialbruk
  • Transport
  • Avfallshåndtering
  • Energi

Du kan lese mer om miljøsertifisering på www.miljofyrtarn.no

Hva mener vi når vi snakker om kvalitet, miljø og bærekraft?

Når vi sier kvalitet mener vi både den faktiske kvaliteten på leveransen vi utfører for våre kunder og de systemene som vi har bygget opp for å oppnå ønsket kvalitet på våre tjenester. Hensikten er å sikre at vi har nødvendig styring og kontroll på det som gjøres, og dermed det som faktisk leveres.

Newsec tar et samfunnsansvar da vår bransje har en uunngåelig påvirkning på samfunnet rundt oss hva gjelder for eksempel infrastruktur, samferdsel, samfunnssosiale effekter, energibruk, materialbruk, avfallshåndtering, transport og forurensing.  Vi har derfor også et stort fokus på hvordan vi arbeider på flere plan enn bare mot opplevd kvalitet hos vår kunder.

Bygninger står for en tredel av alle klimagassutslipp og 40 prosent av verdens energibruk (ref. UiO).  Derfor tar vi et ansvar for å møte klimautfordringene gjennom å bygge "grønn" kompetanse og etablere systemer som økonomisk forsvarlig fremmer klima og miljø. Arbeidet må være realistisk og våre mål må være realiserbare både for oss og våre kunder, samtidig som vi aktivt må benytte ny forskning og teknologi for å komme lengre.

Newsec Property Asset Management i Norge arbeider etter et overordnet styringssystem som beskriver våre arbeidsprosesser og skal danne grunnlaget for systematisk ledelse på alle nivåer i organisasjonen.  

Newsec Property Asset Management AS er sertifisert i henhold til ISO 9001: 2015 , ISO 14001: 2015 og Achilles.

ISO 9001: 2015 (Kvalitetsstyringssystem)Verdens mest anerkjente standard for kvalitetsledelse. Standarden beskriver krav som stilles til organisasjoner som ønsker å dokumentere sin evne til å levere produkter iht . bestemte krav som stilles av kunder, lovgiver ol., samt prosesser for kontinuerlig forbedring i virksomheten.

ISO 14001: 2015 (Miljøstyringssystem) - fastsetter kriteriene for ledelse og ansatte samt eksterne interessenter om at miljøpåvirkning måles og forbedres.

Achilles (kvalifiseringssystem)- Achilles identifiserer, kvalifiserer, evaluerer og overvåker leverandører og underleverandører verden over. Achilles validerer leverandørdata og reduserer risikoer globalt, dette bygger leverandørkjeder som er mer sikre, bærekraftige og som presterer bedre.