Statsbudsjettet 2020

Skatte- og avgiftsendringer i endomsbransjen

23. oktober 2019

Statsbudsjettet ble offentliggjort 7. oktober 2019. Her oppsummerer vi relevante skatte- og avgiftsendringer for aktører i eiendomsbransjen

Næringsbeskatning

Rentebegrensningsreglene

Departementet foreslår å gjøre enkelte justeringer i skatteloven §6-41 som får virkning fra og med inntektsåret 2019:

  • Begrepet «selskap mv i konsern» er definert som selskap mv som i regnskapsåret «kunne» ha vært konsolidert linje for linje i utgående balanse i et konsernregnskap dersom IFRS hadde vært anvendt
  • Selskap mv i konsern som er overtakende i en fusjon skal ikke kunne benytte unntaksregelen på selskapsnivå
  • EBITDA- regelen mellom nærstående parter gjelder selskap mv i konsern som er unntatt fra rentebegrensning på grunn av terskelbeløpet på 25 MNOK

I tillegg skal departementet kunne gi hjemmel i forskrift til å definere hva som regnes som nærstående parter utenfor samme konsern og netto rentekostnader. Departementet mener at forslagene anses å ha ubetydelige økonomiske og administrative konsekvenser.

Andre forhold som regjerningen foreslår endret:

  • Verdsettelsesregelen for nystiftede selskaper oppheves. Dette innebærer at samtlige ikke-børsnoterte aksjer i norske AS/ASA verdsettes til aksjens andel av selskapets skattemessig formuesverdi
  • Overtakende selskaper i en forenklet fusjon og omvendt mor-datterfusjon verdsettes 1. januar i ligningsåret og ikke 1. januar i inntektsåret.
  • Næringseiendom som eies gjennom et ikke-børsnotert AS eller et deltakerlignet selskap kan i enkelte tilfeller oppnå en formuesverdi lik 90 % av omsetningsverdien (sikkerhetsventil). Her foreslår regjerningen å oppheve muligheten til å få en slik rabatt og legge til grunn 100 % av dokumentert omsetningsverdi. Endringene medfører at næringseiendom ikke får redusert verdsettelse to ganger i de tilfeller sikkerhetsventilen brukes.
  • Det jobbes videre med forenklinger i skatte- og avgiftsreglene, herunder utvikling av en dialogbasert skattemelding for næringsdrivende (SIRUS prosjektet) og redusere forskjellene i reglene for finans- og skatteregnskap.
  • Det varsles om et høringsnotat om kildeskatt på renter og royalty i 2019, med lovforslag i 2020.

PERSONBESKATNING

Formuesskatt

Fastsetting av formuesverdien på aksjer i nystiftede AS endres til å være lik andel av skattemessig formuesverdi pr. 1. januar i ligningsåret.

Det foreslås en metodeomlegging i verdifastsettelse av boligeiendom. I dag anvendes en beregnet omsetningsverdi etter beregningsmodell fra SSB, samt en sikkerhetsventil hvis man kan dokumentere at 25 % for primærbolig og 90 % for sekundærbolig av den beregnede formuesverdien overstiger henholdsvis 30 % eller 100 % av den dokumenterte omsetningsverdien. Sikkerhetsventilen får anvendelse i 5 år ved en forholdsmessig reduksjon i den sjablongberegnende verdien hvert år, før ny dokumentasjon må fremlegges. Regjeringen foreslår en endring i beregning av det årlige nedjusteringsbeløpet for boligeiendom verdsatt etter sikkerhetsventilen, hvor man tar utgangspunkt i boligens beregnede omsetningsverdi før verdsettelsesrabatt. Metoden gir den samme reduksjonsfaktoren for både primær- og sekundærbolig.

Eiendomsskatt

Departementet foreslår å redusere maksimal sats for eiendomsskatt for bolig og fritidseiendom fra 7 promille til 5 promille.

Fradrag i alminnelig inntekt

Personfradraget reduseres fra kr 56.550 til kr 51.300 som følger av omlegging av innkreving av kringkastingsavgiften.

Opsjonsbeskatning for små oppstartsbedrifter

Regjeringen foreslår å justere vilkåret for utsatt beskatning av opsjonsfordelen ved realisasjon eller når aksjen har vært i behold i 5 år. Maksimalt antall ansatte i selskaper med opsjonsordningen øker fra 10 til 12, og maksimal opsjonsfordel per ansatt økes fra kr 500.000 til 1 MNOK. Det er forslag om høring til en enkelt rapporteringsplikt for arbeidsgiveren for opsjonsordningen.

Kilder:
Regjeringen (Statsbudsjettet 2020) 
PwC Skatteblogg (2020)