Ordinær generalforsamling - slik er reglene

1. februar 2020

Så snart våren kommer er det tid for at aksjeselskaper avlegger årsregnskap og avholder ordinær generalforsamling. Her får du en oppsummering av reglene.

Generalforsamlingen er selskapets øverste myndighet. Styret kaller årlig inn til generalforsamling hvor aksjonærene i selskapet har møte- og stemmerett.

I forbindelse med koronautbruddet ble det 27. mars ble det vedtatt en midlertidig forskrift som gjøre det mulig å gjennomføre styremøter og generalforsamling uten fysisk møte.

Frist

Aksjeselskap plikter å avholde ordinær generalforsamling innen 6 måneder etter utgangen av hvert regnskapsår. Regnskapsåret følger kalenderåret – altså er fristen for å avholde generalforsamling 30. juni.

Trenger du bistand med regnskapsføring for ditt eiendomsselskap? I Newsec finner du et stort team av fageksperter som kan hjelpe deg med alt innen økonomisk forvaltning og regnskapsføring av eiendom.

Sted

Generalforsamlingen skal avholdes i den kommunen selskapet har sitt forretningskontor. Etter loven kreves særlige grunner for å holde møtet et annet sted. Da kravene til innhold i vedtektene ble endret i 2019 ble kravet om forretningskommune fjernet. Etter dette har  flere selskaper valgt å fjerne angivelse av forretningskommune i sine vedtekter. Selskapet står dermed friere til å velge sted for avholdelse av generalforsamling.

Innkalling

Det er styret som innkaller til generalforsamling. Innkallingen skal:

  • være skriftlig
  • angi tid og sted for møtet
  • angi forslag til dagsorden som skal settes opp i tråd vedtektene og hensynta eventuelle innkomne saker fra aksjonærene
  • være sendt aksjonærene senest en uke før møtet – eventuelt tidligere dersom vedtektene fastsetter det.

Gjennomføring av generalforsamling 

Alle aksjonærer har rett til å delta på generalforsamlingen. Møtet åpnes av styrets leder eller den styret har utpekt. Første punkt på agendaen er at generalforsamlingen skal velge møteleder. Deretter skal møteleder sørge for å opprette en fortegnelse over de møtende aksjonærene, slik at man har oversikt over antall aksjer og stemmer som har møtt frem.

Saker som ikke er inntatt i styrets forslag til dagsorden kan ikke avgjøres, såfremt ikke alle aksjonærene samtykker.

Møteleder skal sørge for at det føres protokoll over de vedtak generalforsamlingen fatter. Protokollen signeres av møteleder og en annen person valgt av generalforsamlingen. 

Bistand ved gjennomføringen av generalforsamling?

Hos Newsec finner du spesialister innen rådgivning og forvaltning av næringseiendom. Vår juridiske avdeling har spesialkompetanse innen fast eiendom og selskapsrett, og vi bistår deg gjerne med å utarbeide dokumenter som styrevedtak, innkalling og protokoll fra generalforsamlingen.

Les mer om våre juridiske tjenester.

Bertil Møller Fyrileiv Konsernadvokat +47 959 17 059