Internkontroll - en kort innføring

24. april 2019

Alle virksomheter som har arbeidstakere er underlagt krav om internkontroll. Ansvaret for å sørge for at virksomheten etterlever kravene om internkontroll ligger hos den som er ansvarlig for virksomheten.

Arbeidet med internkontrollen skal utføres i tett samarbeid med virksomhetens arbeidstakere. En detaljert oversikt over internkontrollforskriftens virkeområde finner man i internkontrollforskriftens paragraf 2.

Hva er internkontroll?

Internkontroll er en samling med systematiske tiltak som sørger for at en virksomhet arbeider i henhold til gjeldende lover og forskrifter. Hvilke krav som gjelder for din virksomhet avhenger av hva din virksomhet driver med. Omfanget av arbeidet med internkontroll avhenger også av virksomhetens størrelse og arbeidsområde. Små virksomheter med liten risiko klarer seg gjerne med et enkelt system for internkontroll mens større virksomheter med stor risiko vil trenge et mer omfattende system.

Hvilke krav stilles?

I Internkontrollforskriftens paragraf 5 er det listet opp 8 punkter som viser hva internkontrollen innebærer for virksomheter:

 • Gjeldende lover og forskrifter skal være lett tilgjengelig med særlig fokus på de som gjelder din virksomhet spesifikt.
 • Arbeidstakere skal ha tilstrekkelig informasjon om virksomhetens arbeid med systematisk internkontroll.
 • Sørge for at arbeidstakerne deltar i arbeidet med internkontrollen.
 • Etablering av mål for helse, miljø og sikkerhet.
 • Oversikt over virksomhetens organisering med oversikt over hvordan ansvar, oppgaver og myndighet er fordelt.
 • Kartlegging av farer og problemer med den hensikt å avdekke risikoforhold. Dette brukes til å etablere tiltak for å redusere risikoen.
 • Iverksetting av rutiner for å rette opp og forebygge overtredelser.
 • Løpende oppfølging av internkontrollen slik at man hele tiden vet om den fungerer som forutsatt.

Det fremgår også av forskriften at de punktene 4-8 skal dokumenteres skriftlig.

Risikovurdering

Punkt 6 i listen over henspeiler på det som ofte kalles risikovurdering. En risikovurdering er i utgangspunktet bygget på spørsmål rundt hvilke risikoelementer man har i virksomheten, hvordan man kan redusere denne risikoen og hva som kan gjøres for å redusere konsekvensene dersom noe skulle gå galt. Risikovurderingens omfang avhenger av virksomhetens størrelse og art.

Les mer om risikovurdering på Arbeidstilsynets faktaside.

Hva er hensikten med internkontroll?

Formålet med internkontroll fremgår i Internkontrollforskriftens paragraf 1. Det systematiske arbeidet med internkontroll skal fremme følgende punkter:

 • Arbeidsmiljø og sikkerhet
 • Forebygging av helseskade eller miljøforstyrrelser
 • Vern av det ytre miljø mot forurensing og en bedre avfallshåndtering

Ved å jobbe med disse punktene vil man være på god vei mot å nå målene i lovgivningen for helse-, miljø- og sikkerhet. I samarbeid med arbeidstakerne vil det systematiske arbeidet med internkontrollen være en god form for kvalitetssikring. For at dette skal fungere i praksis er det viktig at alle arbeidstakerne er kjent med virksomhetens internkontroll. Herunder ligger rutiner, tiltak, ansvarsområder og hvem som har myndighet på dette området i virksomheten. Gode rutiner for varsling av avvik med tilhørende muligheter for tilbakemelding på avvik er gjerne også viktig for at dette arbeidet skal fungere som forutsatt.

Tilsyn

Det finnes en rekke ulike tilsynsorganer som følger opp kravene til internkontroll. Hvilke tilsynsmyndigheter som er aktuelle for din virksomhet avhenger av virksomhetens art.

Tilsynsmyndighetene kan også svare på spørsmål om hvilke krav som gjelder for din virksomhet. Et godt sted å starte i så måte er Arbeidstilsynet.

Vi kan hjelpe deg med din internkontroll

Trenger du hjelp med din internkontroll er du hjertelig velkommen til å ta kontakt med oss. Våre HMS-ingeniører har lang erfaring med ulike problemstillinger innen systematisk arbeid med helse, miljø og sikkerhet.

Relevante lenker

Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter

Arbeidstilsynet

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Helsedirektoratet

Miljødirektoratet

Statens strålevern

Spørsmål om brannrådgivning og teknisk rådgivning?

Les Newsec Basales personvernerklæring

Sandra Winge Avdelingsleder brann, Newsec Project +47 957 74 938