Digitale styremøter og generalforsamlinger

30. mars 2020

Regjeringen har vedtatt en midlertidig forskrift som gjør det mulig å gjennomføre styremøter og generalforsamling uten fysisk møte.

Nærings- og fiskeridepartementet sendte 23. mars 2020 ut forslag om unntak fra reglene om fysisk møte i aksjelovene, selskapsloven, samvirkeloven og stiftelsesloven. Det samme er gitt for borettslag og boligbyggelag. Forskriften ble vedtatt 27.  mars og har hjemmel i den mye omtalte koronaloven.

Tilpasning til koronasituasjonen

Regjeringen har innført regler som skal begrense kontakt mellom folk og hindre større forsamlinger. Forskriften ble vedtatt for å unngå lovstrid mellom krav om fysisk møte og krav om begrensninger i sosial kontakt.

Våren er tid for gjennomføring av generalforsamlinger, og da særlig for å vedta forrige års regnskapsavleggelse. En tilpasning til dagens situasjon er viktig for næringslivet og for aksjonærenes mulighet til å ivareta sine rettigheter.

Dette sier forskriftene

Forskriftene gir unntak for kravet om fysisk møte for gjennomføring av generalforsamling og signering av protokoller.

Departementet har foreslått egne forskrifter for de ulike selskapsformene, men med tilnærmet likelydende regulering.

Forskriftene går i korte trekk ut på:

  • å legge til rette for at saksbehandling i styrer, generalforsamling og andre selskapsorganer kan skje uten fysiske møter,

  • å gi unntak for krav til avholdelse av fysiske
    - styremøter
    - generalforsamlinger og
    - bedriftsforsamlinger og andre selskapsorgan  

  • regler for hvordan disse møtene skal gjennomføres, blant annet hvordan aksjonærene sikres å delta i møtene og få avgitt stemme til de saker som behandles.

Varighet

Forskriften varer så lenge Koronaloven gjelder.

Bertil Møller Fyrileiv Konsernadvokat +47 959 17 059