Brannvern hjemme og på jobb

Brannvernarbeid handler om å hindre brann i så stor grad som mulig. Det er imidlertid naivt å tro at brannstatistikken på noe tidspunkt vil vise null branner. Derfor er det viktig å fokusere på å redusere skadene så mye som mulig.

Det overordnede ansvaret for brannsikkerhet i Norge er det Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) som har. Når det kommer til beredskap i forhold til brannslokking samt forebyggende aktiviteter mot eiere og brukere av brannobjekter er det kommunene som har ansvaret.

Det endelige ansvaret for brannvern og brannsikkerhet er det eiere og brukere av de ulike objektene som har. DSB har tidligere publisert tall som viser at de vanligste brannårsakene i bygninger er knyttet til bruk av åpen ild og elektrisitet. Disse faktorene er dermed blant de viktigste i arbeidet med brannsikkerheten.

Brannforebygging i Norge er regulert i lover og forskrifter.

Brannvern i hjemmet

Det er lett å tenke at brannvern er noe som først og fremst gjelder større bygg og virksomheter men det er en rekke tiltak som man kan gjøre for å bedre brannsikkerheten hjemme. I tillegg er det krav til varsling og tilgang på slokkeutstyr for alle boenheter. Her er noen av de vanligste tipsene for å bedre brannsikkerheten i hjemmet:

  • Ikke bruk vaskemaskiner og tørketromler når du ikke er hjemme, og ikke bruk de om natta når du sover.
  • Vær veldig forsiktig ved bruk av levende lys. I festlig lag med alkohol øker risikoen for at slike lys blir glemt. Plassering av eventuelle levende lys er viktig dersom du skal bruke de.
  • Sørg for at de kan brenne ut uten at det medfører risiko for antenning.
  • Sørg for at slokkeutstyr er i orden.
  • Rengjør kjøkkenvifte for fett.
  • Tørrkoking er en av de vanligste årsakene til brann. Bruk komfyrvakt for å hindre at dette skjer med din bolig.
  • Bytt batteri i røykvarsler hvert år og bytt hele røykvarsleren etter 10 år
  • Gjennomfør brannøvelse for alle i boligen og sørg for at barn vet hvordan de skal forholde seg ved alarmer og branntilløp.
  • Ikke bruk ladere til mobiltelefoner eller lignende enheter på natten og ikke ha slike apparater under lading i sengen eller liggende på annet underlag som lett kan antenne.
  • Sørg for at alle i hustanden kan nødnummer 110 ved brann.

1890-gårder

Etter en rekke branner tidlig på 2000-tallet ble det rettet spesielt fokus mot brannvern og brannsikkerheten i såkalte 1890-gårder. Felles for slike bygårder er at de er murgårder som er bygget i perioden 1860-1914.

Bygårdene har etasjeskiller i tre. I Oslo alene var det ved oppstart snakk om over 3000 bygårder. En lokal forskrift ga Oslo brann og redning muligheten til å føre tilsyn med slike bygårder omtrent på samme måte som de gjør for særskilte brannobjekt.

1890-gårder har en rekke branntekniske svakheter. Befaringer viser f.eks. at mange leiligheter kun har tilgang til 1 trapperom. Trapperom og rømningsveier har ofte vært i dårlig stand og opp mot 70 prosent av 1890-gårdene har manglet felles varsling for brann. Blant andre momenter som har vært i fokus i 1890-gårder er brannceller, rømningsveier, gjennomføringer, og dører.

Brannvern i sameier og borettslag

Å sitte i styret i et sameie eller borettslag medfører mange oppgaver og ansvarsforhold. Herunder kommer også ansvaret for at sameie eller borettslag følger opp gjeldende lover og forskrifter knyttet til brannvern og brannsikkerhet.

Det er flere momenter som er viktige når man tenker brannsikkerhet i sameier og borettslag. Viktigheten av dette arbeidet er lett å forstå siden det er snakk om bygg med mange boenheter og beboere. Brann i denne typen bygg vil derfor fort bli veldig alvorlige. Blant de tingene som man må passe på er at rømningsveier holdes frie og åpne, sørge for at brannvesenet har god tilgang, passe på at det er påkrevd varsling- og slokkeutstyr i boenhetene, ha en plan for evakuering av beboere som har spesifikke behov og kontrollere at brannskiller fungerer og eventuelt utbedres ved behov.

Ansvaret for dette ligger hos styret i et sameie eller borettslag. Hvordan dette organiseres og hvordan man holder oversikten her varierer. Det anbefales at det sees i lys at et systematisk arbeid innen helse, miljø og sikkerhet. Her finnes det mange ulike hjelpemidler med blant annet nettbaserte systemer for oppbevaring av branndokumentasjon med linker til gjeldende lover og forskrifter og enkel registrering av gjennomførte egenkontroller og avvik.

El-biler og garasjeanlegg

I den senere tid har det også dukket opp et nytt punkt som berører mange sameier og borettslag og da spesielt de som har garasjeanlegg. Pga. den kraftige veksten i antall el-biler har spørsmålet om ladestasjoner i garasjeanlegg blitt svært relevant for mange.

Her kan det lønne seg å sjekke opp hva som er den anbefalte løsningen for ditt sameie eller borettslag før du installerer ladestasjoner. Ifølge Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap er det ikke grunnlag for å si at det brenner oftere i en el-bil men brann i el-biler fortoner seg annerledes enn brann i en bil med fossilt drivstoff.

Generelt må man også være ekstra påpasselig når det gjelder brannvern i garasjeanlegg. Spesielt gjelder det underjordiske anlegg for branner i slike anlegg er ofte veldig krevende for brannvesen å håndtere. Her er noen retningslinjer for brannvern i garasjeanlegg.

Brannvern på kjøpesenter

Kjøpesenter er sammen med for eksempel hoteller og skoler eksempler på brannobjekter som faller inn under brann- og eksplosjonsvernloven paragraf 13. Dette er objekter hvor risikoen i forhold til liv og helse samt tap av store materielle verdier er ekstra stor dersom en brann skulle bryte ut. Disse objektene har særskilte krav i forhold til det løpende arbeidet med brannvern og det er også vanlig at slike objekter får besøk av det lokale brannvesenet en gang i året i forbindelse med tilsyn.

Løpende egenkontroller av slokkeutstyr, brannsentral, rømningsveier, branndører, manuelt slokkeutstyr, kjennskap og tilgang til gjeldende lover og forskrifter, oppdaterte branntekniske tegninger, gjennomføring av brannøvelser og løpende håndtering av avvik er blant de viktigste faktorene i det løpende brannvernarbeidet.

I tillegg er det viktig at man har serviceavtaler på plass for årlig ettersyn og løpende service av branntekniske sikringsanlegg. I årsrapporter vil det kunne fremkomme avvik. Disse må man også sørge for å få fulgt opp. Eieren av kjøpesenteret har det overordnede ansvaret for brannsikkerheten og at det løpende arbeidet med brannsikkerhet følges opp. Dette ansvaret kan ikke eier fraskrive seg gjennom avtaler.

Selv om eier har det overordnede ansvaret kan ikke butikker og andre leietakere i et kjøpesenter fraskrive seg ansvar. De er fortsatt ansvarlig for å følge branninstruksene på senteret samt å sørge for at egne lokaler er å tråd med gjeldende lover og regler. Dersom eier har lagt til rette for at brannvernarbeidet skal kunne håndteres på en god måte vil en leietaker kunne bli holdt ansvarlig dersom de ikke har fulgt opp kravene innen brannvern i gjeldende lover og forskrifter.

Brannvern i skole og barnehager

Brannvern i skolen og barnehagen er selvfølgelig viktig og her er det gjerne behov for å tilpasse budskapet slik at barn med ulik alder forstår hvordan de skal forholde seg ved brann eller brannalarm.

For barnehager har Tromsø brann og redning laget en PDF med mange råd og tips når du lærer barna hvordan de skal forholde seg ved brann. Brannøvelser er selvfølgelig viktig slik at barna får praktiske eksempler på hva de skal gjøre ved brann eller brannalarm.

Ta også en titt på brannvernskolen til Norsk Brannvernforening.

I tillegg til informasjon og opplæring av aktørene kommer selvfølgelig kravene til løpende oppfølging av brannsikkerheten med sjekk av slokkeutstyr, røykvarslere, bruk av elektriske artikler, gjennomføring av årskontroller etc. som gjelder i alle virksomheter.

Det er mye av det samme som gjelder i skolen men budskapet må tilpasses basert på alderstrinn. En god branninstruks som alle er kjent med er påkrevd. Denne bør gjøres synlig over hele skolen. I tillegg er brannøvelser viktige. Det kan både være øvelser som de ansatte kjenner til på forhånd eller øvelser som ikke er varslet på forhånd.

Gjennom kravene til dokumentering av løpende arbeid med helse-, miljø og sikkerhet skal skoler og barnehager på samme måte som andre virksomheter dokumentere sitt arbeid. Herunder kommer også evaluering av de øvelsene man kjører. Norsk brannvernforening, Brannvesen og lokale el-tilsyn over hele landet, DSB og If har samarbeidet om nettstedet brannvernuka.no. Her finner du relevant informasjon for brannøvelser i ulike typer virksomheter, deriblant skoler og barnehager.

Brannvern for hoteller og overnattingssteder

Skilting av rømingsveier er en viktig del av brannvernet. Hoteller og overnattingssteder vil stort sett bli klassifisert som paragraf 13 bygg og dermed vil kravene til brannvern og det løpende arbeidet med brannsikkerhet være skjerpet på samme måte som for f.eks. kjøpesenter.

Potensialet for store materielle skader og alvorlige helsemessige skader eller tap av menneskeliv ved en brann i et hotell eller overnattingssted er godt kjent og dessverre har det opp i gjennom årene vært flere eksempler på hvor galt det kan gå.

Løpende kontroller av brannteknisk utstyr, brannøvelser, brannmeldere, manuelt slokkeutstyr, brannsentral, sprinkleranlegg, branndører, rømningsveier samt å sørge for at gjennomføringer i brannskiller blir gjennomført på korrekt måte er sentrale i egenkontrollen.

I tillegg kommer service- og årskontroller gjennomført av profesjonelle aktører for brannteknisk utstyr som f.eks. brannsentral, sprinklersentral og manuelt slokkeutstyr. Det løpende arbeidet med helse-, miljø og sikkerhet som også dekker brannvernarbeidet skal dokumenteres skriftlig.

Å sørge for å ha orden på lovpålagte serviceavtaler og oppfølging av de rapporter man mottar er også viktig. Herunder kommer også oppfølging av elektrisk anlegg. Tydelig merking av rømningsveier, klare branninstrukser og et personale som vet hva de skal gjøre ved brann eller brannalarm er også viktige faktorer for å redusere risikoen for brann og brannskader.

Brannvern på sykehus og øvrige helseinstitusjoner

De vanlige kravene som gjelder for dokumentering av det løpende arbeidet med helse-, miljø og sikkerhet omfatter naturligvis også helseinstitusjoner. Dette er ofte bygg hvor skadepotensialet er stort både med tanke på liv og helse samt med tanke på materielle skader så egenkontroll knyttet til brannsikkerhet er selvfølgelig viktig også her.

De samme hovedpunktene som gjelder for f.eks. kjøpesenter eller hoteller vil også gjelde her.

Sykehus og helseinstitusjoner har en faktor knyttet til evakuering som de må fokusere spesielt på. De vil i større grad enn kjøpesenter og hoteller ha besøkende eller beboere som har særskilte behov for assistanse ved en evt. evakuering. Det er derfor svært viktig at det er lagt gode planer for slik evakuering og at alle vet hvordan de skal forholde seg ved brannalarm eller brann.

Behov for en brannrådgiver?

Ta kontakt med oss dersom du har behov for brannrådgivning. Vi leverer alt fra brannprosjektering, branndokumentasjon, branntekniske tegninger, brannteknisk tilstandsvurdering til brannvernledertjenester.

Spørsmål om brannrådgivning og teknisk rådgivning?

Les Newsec Basales personvernerklæring

Sandra Winge Avdelingsleder brann, Newsec Project +47 957 74 938